6/4 x ~8" x 10-12ft - rough dimension

5/4 x ~8" x 10-12ft - rough dimension

5/4 rough white oak

$0.00Price